OFERTA

O R G A N I Z A C J A   P R Z E D S Z K O L A   I   Ż Ł O B K A

Przedszkole i żłobek „Żagielek” realizują zadania Programu przez cały rok kalendarzowy od poniedziałku do piątku w godzinach od 06:00 – 17:30. Do żłobka uczęszczają dzieci od 1,5 r. do 2,5 r. Po ukończeniu 2,5 roku mają zapewnione miejsce w przedszkolu. Do przedszkola uczęszczają dzieci od 2,5 r. do ukończenia 7 roku życia „zerówka”. Nasi wychowankowie korzystają z zajęć dodatkowych „w ramach czesnego”, z całodziennego wyżywienia II śniadania, dwudaniowego obiadu, podwieczorku, owoce i napoje w czasie całego dnia.

R E K R U T A C J A

Do Przedszkola i Żłobka „ŻAGIELEK” dzieci przyjmowane są przez cały rok kalendarzowy, w/g kolejności kart zgłoszeń. W przypadku zgłoszenia się większej ilości dzieci niż przewidują wytyczne, odbędzie się rekrutacja w wyznaczonym terminie. Rodzice wypełniają kartę zgłoszenia, podpisują Umowę na terenie placówki.

O P Ł A T Y

Przy zapisaniu dziecka do przedszkola i żłobka – wypełnieniu obowiązujących dokumentów, dokonuje się wpłaty wpisowego. Wpisowe 300,00 PLN -bezzwrotna jednorazowa wpłata na cały okres pobytu dziecka w żłobku lub przedszkolu. Informacje na temat opłat czesnego i wyżywienia będą przekazywane indywidualnie, w zależności
od wyboru rodziców dziecka dotyczącego czasu pobytu i wyżywienia.

Dodatkowo płatne :
– indywidualne pakiety programowe w zależności od wieku dziecka „obowiązkowe”
– zajęcia logopedyczne
– karate
– wyjście do kina, teatru itp.