EDUKACJA

„Zabawa jest nauką, nauka zabawą, im więcej zabawy, tym więcej nauki”

Glenn Doman

P R O G R A M

Nasza placówka edukacyjna realizuje proces dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńczy opierając się na wytycznych Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego M E N. Zajęcia dydaktyczne odbywają się w godzinach dopołudniowych, treści w nich zawarte utrwalane są w czasie całodziennego pobytu dzieci w przedszkolu i żłobku. Tworzymy warunki do pielęgnowania i wzmacniania wrodzonego potencjału z jakim dziecko przychodzi na świat, poprzez okazywanie każdemu dziecku uwagi i  wprowadzenie go w świat  nauki poprzez zabawę.

Przedszkole i żłobek wychowują dziecko aktywne, wrażliwe, samodzielne. Przyzwyczaja do odpowiedzialności za własne bezpieczeństwo oraz innych, stwarza przyjemną, domową atmosferę oraz zapewnia optymalne warunki do rozwijania osobowości dziecka. Wspiera w rozwijaniu zdolności i zainteresowań poprzez wyposażenie dzieci w wiedzę, uwzględniając indywidualne tempo rozwoju, respektując jego potrzeby, otaczając je odpowiednią pomocą psychologiczną i pedagogiczną.

Edukacyjna placówka przedszkolna realizuje zadania M E N w zakresie przygotowania dzieci 7 – letnich grupa „0” do uzyskania gotowości szkolnej poprzez wykorzystywanie nowatorskich i aktywizujących metod pracy. Celem priorytetowym jest kontynuowanie zainteresowań dzieci w zakresie nauki czytania i pisania oraz treści matematycznych realizując program elementarnej nauki czytania i pisania.

Z A J Ę C I A    D O D A T K O W E

Nasza oferta edukacyjna obejmuje też dodatkowe zajęcia / w cenie czesnego / wspomagające Podstawę Programową Wychowania Przedszkolnego i zadania Programu prowadzonego dla dzieci w wieku żłobkowym.

– zintegrowane zajęcia umuzykalniające taniec, śpiew, gra na instrumentach perkusyjnych, rytmika
– nauka tańca towarzyskiego oraz tradycyjnego
– nauka j. angielskiego utrwalanego w czasie całodziennego pobytu dziecka w przedszkolu i żłobku
– przedstawienia teatralne, koncerty, aranżacje słowno – muzyczne
– uroczystości i imprezy okolicznościowe dzieci + rodzice
– spotkania warsztatami przyrodniczymi, mydlanymi, bębniarskimi itp.

K A D R A

Wykwalifikowana kadra pedagogiczna – wykształcenie wyższe pedagogiczne z kierunkiem wychowanie przedszkolne i wczesnoszkolne, opiekunki dziecięce z wykształceniem medycznym, realizują Program Wychowania Przedszkolnego M E N oraz Program dla dzieci w wieku żłobkowym. Nauczyciele wraz z pozostałym personelem stwarzają przyjazną atmosferę, odpowiedni klimat dydaktyczny, wychowawczy i opiekuńczy. Poprzez swoją pracę odkrywają szczególne zdolności dzieci i dążą do ich rozwijania i doskonalenia, zapewniają optymalne warunki do wszechstronnego rozwoju.